BURSA YELKEN KULÜBÜ


Kulübümüz

Tüzük

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin adı "Bursa yelken Kulübü Derneği"dir, Merkezi Bursa'dır.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2- Derneğin amacı; denize, denizciliğe, su sporlarına ilgi duyan üyeleri arasında sosyal ilişkiler kurulmasına yardımcı olmak, bu ilişkileri geliştirmek, yurt içinde, yurt dışında aynı amaçla faaliyette bulunan derneklerle birlikte çalışmak, ortak sorunlara çözüm olanakları araştırmaktır.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri:

1. Deniz sporları ile uğraşır, denizciliği öğretmek için öğretim plan ve programları hazırlayabilir, kurslar, seminerler, konferanslar, yarışlar ve yarışmalar düzenleyebilir, düzenletebilir,

2. Yat turizminin teşviki için toplantılar, konferanslar, seminerler düzenleyebilir, öneriler hazırlayabilir,

3. Hareketli veya sabit salmalı teknelerin kullanımını öğretmek ve geliştirmek için çalışabilir, okullar açabilir, yarışlar, yarışmalar düzenleyebilir,

4. Yatlar için öğretim kurs veya seminerleri açabilir, yarışlar ve ralliler düzenleyebilir,

5. Çocuklar, gençler ve yetişkinlerin denizcilikte, deniz ve yatçılık sporlarında gelişmeleri için öğretim programları hazırlayabilir, uygulayabilir,

6. Spor ve gezi amacıyla yararlanılacak deniz araçlarının belgelendirmesinde karşılaşılan sorunların çözümünde başka derneklerle de bilgi paylaşabilir, yardımlaşabilir, birlikte çalışabilir,

7. Uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilir, yurt içinde ve dışında kurulmuş dernek, kuruluş ve üst kuruluşlara üye olabilir,

8. Yurt içinde ve yurt dışında kurulacak veya kurulmuş federasyonlara kurucu üye veya üye olarak katılabilir,

9. Yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler açabilir,

10. Denizcilere yönelik radyo istasyonları kurarak, öğretici programlar yayınlayabilir, kurulmuş radyo istasyonlarıyla işbirliğine girişebilir,

11. Denizcilikle ilgili kitaplar, dergiler, sirkülerler çıkarabilir, görüş ve haberler yayımlayabilir,

12. Hiç bir şekilde siyasetle uğraşmaz, taraf olamaz,

13. Taşınır ve taşınmaz mallar iktisap ve inşa edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar ve başka mallar üzerinde intifa, irtifak, ipotek tesis ve terkin edebilir,

14. Bağış kabul edebilir,

15. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapabilir,

16. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenleyebilir,

17. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin edebilir, dokümantasyon merkezi oluşturabilir, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarabilir,

18. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunabilir ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul edebilir,

19. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurup işletebilir,

20. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açabilir, sosyal ve kültürel tesisler kurabilir ve bunları tefriş edebilir,

21. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenleyebilir veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlayabilir,

22. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurabilir, federasyon kurabilir veya kurulu bir federasyona katılabilir; Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurabilir,

23. Uluslararası faaliyette bulunabilir, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olabilir ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapabilir veya yardımlaşabilir,

24. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir,

25. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturabilir.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, amatör denizcilik ve denizlerin korunması alanlarında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Derneğin iki çeşit üyesi vardır:

A. Asıl Üye: Bu Tüzükte öngörülen şartları yerine getirerek Bursa yelken Kulübü Derneği Üyesi sıfatını kazanmış olan kişidir.
B. Onursal Üye: Derneğe yararı dokunan veya dokunacağı düşünülen ve Yönetim Kurulu kararıyla Onursal Üyeliğe kabul edilen, seçme ve seçilme hakkı olmayan kişilerdir.

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Madde 4- Üyelik aidatı belirleme yetkisi, yıllık olarak belirlenmek üzere Yönetim Kurulu'ndadır. Yönetim Kurulu, yıllık aidatı her yıl için farklı saptayabilir. Yıllık aidat, ait olduğu yılın Mart ayı sonuna kadar bir defada ödenir.

Madde 5- Dernek Üyeliği'ne kabul edilen kişi, Yönetim Kurulu kararının kendisine iletilmesini takip eden 15 gün içinde, giriş ödentisi ile o yıla ait üyelik aidatını ödemekle yükümlüdür. Ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişinin üyeliği askıya alınır ve ilk Yönetim Kurulu toplantısında iptaline karar verilir.
Vefat eden üyelerin dul eşleri, vefatı takip eden 4 ay içerisinde başvurdukları takdirde asıl üyeliğe kabul edilirler. Şu kadar ki, bu şekilde üye olan dul eşler, vefat eden eşlerinin Derneğe olası borçlarını başvuru anında ödemekle yükümlüdürler. Bu şekilde asıl üyelik hakkını elde edenler, tekrar evlendikleri takdirde üyelik hakkı ikinci eşlerine intikal etmez.

Madde 6- Onursal Üyeler, yasa ve bu Tüzük hükümlerine uymak kaydıyla Genel Kurul'a izleyici olarak katılabilirler ve oy kullanma dışında asıl üyelere tanınan tüm haklardan yararlanırlar.
Onursal Üyeler yıllık aidat ödemezler.

Madde 7- Üyelik için yasada veya bu Tüzükte aranan nitelikleri sonradan kaybedenlerin Dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Her üye yazılı olarak bildirmek suretiyle üyelikten ayrılabilir. Üyelikten çıkma isteği Yönetim Kurulu'nun kabulüne bağlı değildir.

Madde 8- Üyelikten çıkarılmak:
a. Dernek tüzüğüne aykırı davranmak,
b. Verilen görevleri yerine getirmekten kaçınmak,
c. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
d. Dernek organlarının verdiği kararlara uymamak,
e. Onur Kurulu'nun görev tanımı içine giren davranışların ardından, Onur Kurulu'nun Yönetim Kuruluna gerekçeli önerisi, üyelikten çıkarılmak için yeterli nedenlerdir.
Üyelikten çıkarılma kararını Yönetim Kurulu verir.
Üyeliği kendiliğinden sona eren, üyelikten çıkan veya çıkarılanların adları üye kayıt defterinden silinir. Bu kişiler dernek mal varlığı üzerinde hak iddia edemezler.

Dernek Organları
Görev ve Yetkileri, Seçimi, Toplantı ve Karar Alma Usulü

Madde 9- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:
I - Genel Kurul
II - Yönetim Kurulu
III - Denetim Kurulu
IV - Onur Kurulu

I- GENEL KURUL

Madde 10- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;
1-Bu tüzükte belirtilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Nisan ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı Usulü
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 11- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Madde 12- Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a. Derneğin organlarını seçmek,
b. Dernek Tüzüğünün değiştirilmesine karar vermek,
c. Yönetim ve Denetim kurulları raporlarını görüşmek ve bu kurulları aklamak,
d. Yönetim Kurulunca hazırlanan kesin hesap ve bilânçoyu görüşüp incelemek, aynen veya değiştirerek kabul etmek.
e. Üyelikten çıkarma hakkında verilen Yönetim Kurulu kararlarına karşı itirazları incelemek ve karara bağlamak,
f. Derneğin bir derneğe veya federasyona katılması veya ayrılmasına karar vermek veya Yönetim Kurulunun bu yolda almış olduğu kararları sonradan onamak
g. Vakıf kurmak,
h. Derneğe taşınmaz mallar satın alınması veya mevcut malların satılması veya gerektiğinde ipotek edilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki vermek,
i. Derneğin feshine, tasfiyesine veya başka bir tüzel kişi ile birleşmesine karar vermek,
j. Yasada ve bu Tüzükte öngörülen diğer görevlerin yerine getirilmesine ve yetkilerin kullanılmasına karar vermek,
k. Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
l. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
II- Yönetim Kurulu

Madde 13- Genel Kurul tarafından seçilen Yönetim Kurulu dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla başkan, bir başkan yardımcısı, genel sekreter ve sayman üye seçer, görev süresi içinde üyeleri arasında görev bölümünü değiştirebilir. Yönetim Kurulu gerektiğinde kendi üyeleri veya kulüp üyeleri arasından kabul edenleri, resmî bir sorumluluğu haiz olmamakla birlikte komodorluk, takım kaptanlığı ve benzeri belli bir göreve, kendi görev süresiyle sınırlı olmak koşuluyla, atayabilir, görevde değişiklik yapabilir, görevden alabilir; bu atama Yönetim Kurulu'nun sorumluluğunu kaldırmaz.
Yönetim Kurulu, tüm üyelerine bildirmek şartıyla her zaman, üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile karar alır.
Yönetim Kurulu asıl üye sayısının istifa veya başka nedenlerle eksilmesi halinde, yedek üyelerden birisini göreve çağırır. Görevi kabul etmeyen yedek üye, bu tüzüğün 8'inci maddesi (b) fıkrası hükmü uyarınca Yönetim Kurulu kararıyla dernek üyeliğinden çıkarılabilir.
Yönetim Kurulu toplantılarına, fikir alışverişi ya da bilgi paylaşımı gibi amaçlarla kurul üyeleri dışından üye ya da konuk davetini, yönetim kurulu üyelerinin herhangi birinin önerisi ya da şahsi düşüncesi üzerine, diğer yönetim kurulu üyelerine toplantı öncesinde haber vermek kaydıyla Başkan gerçekleştirir.

Madde 14- Yönetim kurulu:
a. Genel kurulda alınan kararları uygular,
b. Derneği temsil görev ve yetkisine sahiptir, temsil görevi yönetim kurulu üyelerinden birine, birkaçına veya bir üçüncü kişiye verilebilir,
c. Dernek faaliyetinin gerektirdiği alt kurulları belirler ve görevlendirir,
d. Derneğe üye alma veya üyelikten çıkarma kararını verir,
e. Derneğin çalışmaları için gerekli iç yönetmelikleri hazırlar, Genel Kurulun onayına sunar,
f. Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın alır, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satar, kira sözleşmesine taraf olur, bina, tesis inşa ettirir, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirir,
g. Bütçenin uygulanmasını sağlar,
h. Gerekli gördüğü yerlerde temsilcilik açar,
i. Her faaliyet yılı sonunda Dernekler Yönetmeliği hükümlerine uygun tutulmuş defterlerle kayıtları ve çalışmalarını açıklayan Yönetim Kurulu Raporu'nu Genel Kurula sunar,
j. Derneğin amacını gerçekleştirmek için iktisadî işletme kurabilir ve bu Tüzükte sayılmayan ancak mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapar, kararları alır ve yetkileri kullanır.
k. Onur Kurulu'nun önerisi ile toplantısında üyelikten çıkarma, uyarma/kınama kararları verebilir.
l. Başka kurum, kuruluş, dernek, vakıf ve federasyonlarla, amaçlara yönelik işbirliği yapar, gerekirse bunun için kendi içinden temsilci belirler.
m. Giriş ödentisi ve yıllık aidatı belirler.
n. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

III- Denetim Kurulu

Madde 15- Denetim Kurulunu, üç asıl ve üç yedek üye olarak Genel Kurul seçer.
Denetim Kurulu asıl üye sayısının istifa veya başka nedenlerle eksilmesi halinde yedek üyelerin Genel Kurulda aldıkları oy çokluğu sırasına göre göreve çağrılmaları zorunludur.
Yönetim Kurulunun bu tüzükte gösterilen amacın gerçekleştirilmesi için faaliyette bulunup bulunmadığını; defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun tutulup tutulmadığını; bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

IV- Onur Kurulu

Madde 16- Onur Kurulunu, üç asıl ve üç yedek üye olarak Genel Kurul seçer. Onur Kurulu üyelerinin tamamı ya da bir kısmı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından olabilir. Onur Kurulu asıl üye sayısının istifa veya başka nedenlerle eksilmesi halinde yedek üyelerin Genel Kurulda aldıkları oy çokluğu sırasına göre göreve çağrılmaları zorunludur.
Kulüp amaçlarına, menfaatine, tüzel kişiliğine zarar verici; insan onuruna ve genel ahlaka aykırı; hakaret, yüz kızartıcı eylem gibi kabul edilemeyecek davranışlarda bulunulduğunda, bunları tespit, yapanları ihtar etmek, gerek gördüğünde de üyelikten çıkartmayı teklif etmek amacıyla, kurul başkanının ya da üyelerden herhangi birinin ya da yönetim kurulunun talebi üzerine, dilediği zaman ve yerde toplanır. Onur Kurulu, aldığı kararı öneri olarak Yönetim Kurulu'na sunar. Üyelikten çıkartma yetkisi, Yönetim Kurulu'ndadır.

Derneğin Gelir kaynakları, kayıtlar, bildirimler, iç denetim ve borçlanma usulü

Madde 17- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır:
a. Üyelik aidatı: Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yıllık aidattır, ait olduğu yılın Mart ayı sonuna kadar bir defada ödenir. Derneğe üyelik aşamasında her üyeden alınacak giriş ödentisi de yönetim kurulu tarafından belirlenir.
b. Gerçek ve tüzel kişilerin bağış ve yardımları,
c. Derneğin düzenlediği çay, yemekli toplantı, gezi, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
d. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
e. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
f. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
g. Diğer gelirler.

Madde 18- Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16'da belirtilen) "İşletme Hesabı Tablosu" düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 19- Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de örneği bulunan) "Alındı Belgesi" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13'te örneği bulunan) "Gider Makbuzu" düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14'te örneği bulunan) "Ayni Yardım Teslim Belgesi" ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15'te örneği bulunan) "Ayni Bağış Alındı Belgesi" ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak "Alındı Belgeleri" (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19'da örneği bulunan) "Yetki Belgesi " dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 20- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21'de sunulan) "Dernek Beyannamesi" dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü
Madde 21- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3' te sunulan) "Genel Kurul Sonuç Bildirimi" ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;
1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.
Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26'da sunulan) "Taşınmaz Mal Bildirimi"ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4'te belirtilen) "Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi" iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23'de gösterilen) "Proje Bildirimi"ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24'te belirtilen) "Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi"; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25'te belirtilen) "Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi" doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 22- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 23-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 24- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 25- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında "Tasfiye Halinde" ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği
Madde 26- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Bu tüzük 26 (yirmi altı) maddeden ibarettir.